O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Detektory úniku plynu

Detektory výbušných plynov

Úlohou detektorov výbušných plynov je signalizovať koncentráciu dolnej medze výbušnosti (najčastejšie 0,1-1% plynu vo vzduchu). Detektory sú nasadzované ako ochrana proti vzniku výbušnej zmesi a nasledujúcej možnej explózie. Všetky detektory sú konštruované pre napájacie napätie 12V (niektoré typy 24V) jednosmerných. Ku svojej činnosti vyžadujú napájací zdroj. Ako výstupné prvky sú v detektoroch použité tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre ovládanie silových častí je nutné použiť silový člen - napr. relé. Obidve funkcie (napájanie aj oddeľovacie relé) sú obsiahnuté v napájacom zdroji.

Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory horľavých plynov sa používajú napr. v kotolniach, garážach a opravovaniach áut na LPG, v technologických rozvodoch a pod. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.

Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Detektory signalizujú prekročenie nastavenej úrovne koncentrácie plynu opticky (rozsvietením príslušnej LED) a zopnutím príslušného stupňa - výstupného tranzistoru. Detektory nie sú selektívne, reagujú na horľavé zložky obsiahnuté v okolitom vzduchu. Podľa požiadavky zákazníka sa detektor kalibruje príslušnou zmesou plynu - štandardne je vykonávaná kalibrácia metánom.

Zabezpečujeme servis snímačov úniku plynu na plynovej kotolni a to 1x ročne prekalibrovanie snímačov úniku plynu v zmysle STN-EN-60079-29-2 s vystavením kalibračného protokolu.


  GC20N (K) – Katalógový list
  GI30 - Katalógový list
  GI31 - Katalógový list
  GH10 - Katalógový list